SHIRLEY & CO - SHAME,SHAME,SHAME - US ALL PLATINUM